UPPAbaby Cruz V2 Stroller - ANTHONY (white and grey chenille)